Over VNG Flevoland

VNG Flevoland versterkt het lokaal bestuur door te verbinden met andere belanghebbenden of organisaties uit verschillende delen van Nederland of het Rijk.

Hiervoor werken leden van VNG Flevoland samen met ons als organisatie. Door kennis te delen, informatie te verspreiden en focusonderwerpen door de te spelen kan VNG Flevoland helpen door het netwerk in te zetten en de belangen te behartigen.

Onze werkwijze

We komen online offlinemet elkaar in contact

Bij VNG Flevoland komen we op verschillende manieren in contact met onze leden, netwerk en belanghebbenden. Je vindt ons daarom zowel online als offline. 

Netwerkbijeenkomsten

Meerdere keren per jaar organiseren we een netwerkbijeenkomst. Hier krijgen lokalen bestuurders de kans om in informele sferen met elkaar te verbinden en actuele thema’s te bespreken. Houd onze agenda in de gaten. Hier staan de data van de eerstekomende bijeenkomsten.

Algemene Leden Vergaderingen

Twee keer per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. Deze vergaderingen zijn altijd openbaar. Alle leden krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Hier bespreken we de huishoudelijke zaken en andere relevante thema’s. 

Blijf online met elkaar in contact

VNG Flevoland probeert op verschillende online platformen in contact te blijven. Zo hebben we verschillende social mediakanalen: LinkedIn en Twitter. Verder publiceren we maandelijks nieuwe blogs met verhalen en kennis en ontvangen nieuwsbrieflezers regelmatig een nieuwe mail met de meest actuele thema’s en informatie. 

Opbouw bestuur 

VNG Flevoland is voor en door gemeenten. Het dagelijks bestuur kent 7 leden. Hierin is iedere gemeente vertegenwoordigd. Dit dagelijkse bestuur komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar. Elk bestuurslid bezit een eigen portefeuille. Daarnaast wordt het bestuur geadviseerd door twee adviseurs. Één gemeentesecretaris en een griffier.

Bij de vergaderingen van het bestuur wordt de agenda afgestemd door de ambtelijk secretaris en de voorzitter.

Elke vergadering vindt, bij voorkeur plaats, in een van de gemeentehuizen van onze leden. 

Historie

VNG is een samenwerkingsverband voor lokale bestuurders. Dit is ontstaan door verschillende motivaties van gemeenten in Nederland: 

 • het behartigen van streekbelangen
 • het inrichten van een verzameling verordeningen
 • het vormen van een afdelingsbibliotheek
 • de gemeenschappelijk in- en verkoop van producten
 • het bestuderen van rapporten van rijk en provincie
 • het invoeren van een uniform registratuurstelsel
 • het gezamenlijk exploiteren van werktuigen en inrichtingen 
 • het organiseren van cursussen ter bevordering van ambtelijke deskundigheid
 • het mogelijk maken van direct contact met de landelijke vereniging, ook voor kleine gemeenten.

Lang kwam er niet veel van de grond. Zo werden plekken en rollen van verschillende gemeenten en VNG in twijfel getrokken. En natuurlijk over het lidmaatschap, de kosten en de doelgroepen daarvan. Toch is de toon in het heden veel lichtvoetiger dan in het verleden.

 

Zo is het nu geregeld

De afdelingen hebben aan belang en gewicht in het openbaar bestuur ingeboet. Tegenwoordig, beperkt een flink deel van de twaalf afdelingen zicht tot een drietal taken;

 • belangenbehartiging
 • ruimte voor verbinding en netwerken
 • kennisoverdracht

De VNG bureaus in Den Haag adviseren hierin en zorgen voor verschillende dienstverleningen.