Doelstelling

VNG Flevoland

Doel van de afdeling is het versterking van de informatievoorziening, de platform- en overlegfunctie, en de belangenbehartiging. Deze drie kerntaken zijn nauw met elkaar verbonden. Uit de platformfunctie komen onderwerpen voort waarop de afdeling zich richt als belangenbehartiger. Voor beide taken is kennis en informatie, afkomstig van de afzonderlijke leden, onontbeerlijk. Een goede platformfunctie, waarin leden en afdeling elkaar ontmoeten, dialoog met elkaar voeren en informatie uitwisselen, en optimale communicatie tussen afdeling en leden zijn daarbij noodzakelijk. Alleen in die situatie kan worden vastgesteld of de afdeling voldoende draagvlak heeft voor haar rol als belangenbehartiger.

De afdeling wil op de eerste plaats de interne informatie en kennisuitwisseling verbeteren. Dat gebeurt door meer gebruik te maken internet en e-mail.

De afdeling wil daarnaast zichzelf en haar leden beter profileren. Dat moet gebeuren door versterking van de onderlinge contacten, uitwisseling van informatie over beleidsonderwerpen en het laten doorklinken van signalen over onderwerpen van regio of provincie.

Tot slot wil de afdeling de relatie met de raadsleden versterken en uitbouwen. Dat vindt onder meer plaats door themabijeenkomsten over actuele ontwikkelingen.

Historie

De oprichting van die (vooral oudere) provinciale afdelingen was ingegeven door wisselende motieven, zoals:

 • het behartigen van streekbelangen
 • het inrichten van een verzameling verordeningen
 • het vormen van een afdelingsbibliotheek
 • de gemeenschappelijk in- en verkoop van producten
 • het bestuderen van rapporten van rijk en provincie
 • het invoeren van een uniform registratuurstelsel
 • het gezamenlijk exploiteren van werktuigen en inrichtingen (waaronder met name genoemd een stoomwals!)
 • het organiseren van cursussen ter bevordering van ambtelijke deskundigheid
 • het mogelijk maken van direct contact met de landelijke vereniging, ook voor kleine gemeenten.

Echt vanzelfsprekend is het bestaan en het functioneren van de afdelingen in die lange geschiedenis niet geweest. Er zijn voortdurend discussies over de verhouding tussen kleine en grote gemeenten, over de plek van de ‘almachtige’ VNG zelf en over de vraag of en namens wie de provinciale afdelingen naar buiten konden treden. En natuurlijk over het lidmaatschap, de kosten en de doelgroepen daarvan. Toch is de toon in het heden veel lichtvoetiger dan in het verleden. De afdelingen hebben aan belang en gewicht in het openbaar bestuur ingeboet. Anno 2016, beperkt een flink deel van de twaalf afdelingen zicht tot een drietal taken;

 • belangenbehartiging
 • platvormfunctie voor leden
 • vertegenwoordiging en kennisoverdracht

Een vierde taak nl; advisering en dienstverlening wordt steeds meer centraal geregeld door het bureaus van de VNG in Den Haag.

Laten we eens opsommen in welke context de verschillende afdelingen van de VNG en dus ook de VNG Flevoland hun weg zoeken.